Splošni prodajni pogoji 

Splošni prodajni pogoji

Z naročilom naročnik potrjuje, da sprejema naše splošne prodajne pogoje. Mednarodna pravila za interpretiranje trgovskih pogojev "INCOTERM" se uporabljaj skupaj s spodaj navedenimi prodajnimi pogoji.

1. Potrditev naročila

ANITON  d.o.o. sprejme naročilo v skladu z našimi prodajnimi pogoji oz. po pogojih iz naše dane ponudbe. V primeru odstopanj vas pisno obvestimo. Dokler ne prejmemo popravek naročila, ga smatramo za brezpredmetnega.

2. Dobavni pogoji

Cene v  ceniku  veljajo na pariteto EXW  skladišče Aniton d.o.o. Če ni  podrobnejših navodil, se blago dobavi  na način, ki ga ANITON d.o.o. smatra za najbolj primernega.

3. Določila glede cen

ANITON  d.o.o. si  pridržuje  pravico  do  spreminjanja  dogovorjenih cen, če  se  spremeni  tečaj valute,  cene  materiala,  državni  predpisi  ali podobni dejavniki, na katere ANITON d.o.o. nima nobenega vpliva.

4. Embalaža

Embalaža izdelka je nepovratna in je vključena v ceno proizvoda.

5. Tveganje

Ob izdobavi blaga iz skladišča ANITON d.o.o. preide vse tveganje na naročnika.

6. Plačilni pogoji

V kolikor stranki nista vsakokrat posebej dogovorjeni za odloženo plačilo, lahko kupec prevzame blago po plačilu predračuna in ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj transakcijski račun.

Prodajalec lahko, kot pogoj za odloženo plačilo od kupca zahteva garancijo za plačilo (bančna grancija, menica, itd). V primeru, ko sta se prodajalec in kupec dogovorila o odloženem plačilu, sta stranki sporazumni, da nastane terjatev prodajalca do kupca z dnevom prevzema blaga oz. z dnevom odpreme po pošti ali drugim transportnim sredstvom. Prodajalec se obvezuje izstaviti račun v roku 8 dni po izročilu (dobavi) blaga.

Kupec plača kupnino z bančnim nalogom za plačilo, ki mora prispeti na tansakcijski račun prodajalca najkasneje zadnji dan roka plačila. Kupec je dolžan ob plačilu specificirati račun, ki jih plačuje. Če prodajalec ne prejme obvestila kupca, bo zapiral kupčeve obveznosti po vrstnem redu, kot ga določa zakon (oblikacijski zakonik) in o tem obvestil kupca. Če med prodajalcem in kupcem poteka obojestranski blagovni promet, lahko stranki v primeru, da so medsebojne terjatve (denarne), zapadle, likvidne in nesporne, opravita pobot medsebojnih obveznosti na podlagi pisne izjave ene od strank. V primeru, da obstojijo pogoji za pobot, soglasje strank o pobotu ni potrebno in ga lahko izvede ena stranka, o čemer mora obvestiti nasprotno stranko. V primeru zamude plačila ima prodajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti. Rok plačila obresti je 30 dni po prejemu obračuna. Prodajalec je upravičen ustaviti dobave kupcu do poravnave vseh zapadlih terjatev prodajalca do kupca. Prav tako si prodajalec, v primeru poslabšanja gmotne zmožnosti kupca, ki bi po oceni prodajalca lahko ugrožal plačilo kupnine, pridržuje pravico, da odkloni realizacijo nadaljnih kupčevih naročil. Blago postane kupčeva last, ko je zanj v celoti plačana kupnina in morebitne obresti za prepozno plačilo. V kolikor je kupec blago predelal ali prodal, si lahko prodajalec izbere drugo enakopravno blago po lastni izbiri. Kupec mora svoje obveznosti do prodajalca poravnati neodvisno od plačila svojih lastnih strank.

7. Prenos lastništva

Dokler  ANITON d.o.o.  ne  prejme  celotnega  plačila  za  dobavljeno  blago  in  dokler naročnik  ne  poravna  vse  prejšnje  in bodoče  terjatve, ostane izključno lastnik blaga ANITON d.o.o. Predmetnega blaga se ne sme na kakršnikoli način zastavljti ali odtujevati.

8. Rok dobave

ANITON  d.o.o.  ne  odgovarja  za  zamude, ki  nastanejo  iz razloga,  na  katerega   ANITON  d.o.o. nima  nobenega  vpliva  kot  na  stavke, začasne prekinitve  dela,  delavske  nemire   in  podobno,  ter  posledice  izrednih   državnih  ukrepov,  transportne   težave,  vključno  s   poledenitvijo  ceste in drugimi   ovirami,  zakasnjene,  nepopolne in  pomankljive  dobave, ki so bile naročene  pravočasno, prekinjene dobave  električne energije in podobne proizvodne ovire, požare ali nezgode v lastnih proizvodnih prostorih in proizvodnih prostorih poddobaviteljev.

9. Spremembe

Tehnični podatki in izdelki se lahko spremenijo oz. izboljšajo brez najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.

10. Brezplačna popravila

ANITON d.o.o. se  obvezuje, da  bo v primeru  upravičene  reklamacije  zagotovil  kupcu najboljšo  rešitev v obliki  popravila ali zamenjave  blaga. Zahteve po  nižanju cene  so i zključene. ANITON d.o.o. ne   krije stroškov  demontaže in  ponovne  vgradnje  izdelka. Reklamacije  se načeloma  rešujejo  na sedežu ANITON d.o.o. V primerih kadar  spuščanje avtomatike v pogon  izvrši  pooblaščen  serviser  ANITON d.o.o., pa se  lahko  reklamacija  rešuje tudi na  objektu. Popravljene  izdelke  prevzame kupec na sedežu podjetja ANITON d.o.o.  Zamenjani  deli  ostanejo  v lastništvu ANITON d.o.o. Druga jamstva so izključena.

Brezplačna  popravila se lahko  uveljavljajo  le  v primeru, če je naročnik  upošteval  navodila za vgradnjo in zagon prenehajo  veljati, če je  naročnik  popravljal ali spreminjal  izdelek  brez  soglasja ANITON d.o.o.  oz. je  izdelek  uporabljal  na  način, za  katerega ni bil  predviden ali pa ga je vgradil in priključil na način, ki  ni v skladu   s  priporočilom  ANITON d.o.o Garancijski rok za proizvode ANITON d.o.o. velja 12 mesecev od dneva prodaje izdelka.

11. Posredna škoda

ANITON  d.o.o.  ne prevzame  nobene  odgovornosti  za  posredno oz. posledično  škodo,  kot  denimo  poškodbe ali  predmetov, izpada  proizvodnje, izguba dobička, izguba blaga na zalogi in podobno, ki jo je povzročila okvara izdelkov in/ali zamuda pri dobavi.

12. Obvestilo o reklamaciji

Vsak  reklamacijski  zahtevek  ali  pritožba  glede  eventuelnih  količinskih  odstopanj,  napak in  zamud   pri dobavi,  posreduje   naročnik nemudoma oziroma najkasneje v 7 dneh v pisni obliki ANITON d.o.o., z obvezno navedbo številke dobavnice ali računa. Za zavrnjeno blago lahko prodajalec, kupcu izda dobropis, ki se upošteva pri bodočih nakupih.

13. Spori

Z naročilom oz. nakupom pri prodajalcu, kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji in sprejema vsa določila teh splošnih prodajnih pogojev.

Glede medsebojnih razmerij, ki jih ti splošni pogoji ne določajo, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika. Ti pogoji ostanejo v veljavi in obezujejo stranki kljub morebitni pravni neveljavnosti njenih posameznih členov ali določil. Praznina, ki nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov in določil teh splošnih prodajnih pogojih, morata stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in po svojih najboljših zmožnostih v smislu določil teh splošnih prodajnih pogojev.

Spremembe in dopolnila teh splošnih prodajnih pogojev so veljavna le, če so dogovorjene v pisni obliki. Vse nastale spore v zvezi z medsebojnim poslovanjem si bosta prodajalec in kupec prizadevala reševati sporazumno. V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Drugi dokumenti

Table of contents  | Index